Ananda – blaženosť, radosť

Slovo ananda je sanskritskeho pôvodu a jeho význam je radosť, najvyššia blaženosť. Anandu môžeme chápať ako šťastie, pokoj, extázu, vytrhnutie, lásku, stav pokoja, pokojnú radosť, radosťou naplnený stav, božskú blaženosť alebo duchovné opojenie alebo len jednoducho blaženosťou…
Koreňom je sanskritské ,,nand” znamenajúce ,,radovať sa, byť spokojný s.” Predpona ,,aa” značí ,,blízkosť, či návrat do.” Čiže ananda je radosťou, ktorá sa vracia, k sebe samej a v slobodnejšom preklade, potešenie, blaženosť a radosť, ktorá pochádza z toho, že je späť vo svojej vlastnej skutočnej podstate. Ide o nepodmienený pocit radosti a šťastia, nezávislý na vonkajších podnetoch.

a682c4f8c6ac1f0984bc4ccb22a977c1 (1)

V duchovnom kontexte a podľa diel ako Bhagavadgita, Upanišady či Védy predstavuje ananda nekonečný aspekt Brahmana (Átman, duchovný základ jednotlivca, duša, skutočné ja, individuálne vedomie, nadjá. Podľa upanišád je átman totožný s brahma, ale vplyvom nevedomosti a ilúzie -mája sa považuje za niečo odlišné. Väčšinou sa stotožňuje s telom, mysľou, pocitmi a preto podlieha zákonu karmy a znovuzrodenia a tým pádom aj pocitom utrpenia). Keď neexistuje žiadne rozlišovanie medzi poznávajúcim a poznaním, objektom a subjektom stáva sa jednotou ponorenou do nesmiernej blaženosti. Písma označujú Brahmana ako samotnú anandu (anandobrahma). V duchovnom svete je to čistá a bevýhradná, asbolútna blaženosť dosiahnutá skrz jednotu s Najvyššou Jednotou, najvyššou realizáciou, Nádja, Vedomím, spojením seba so sebou alebo seba s najvyšším Brahmanom (Átmanom).

true_bliss
Radosť, ananda, vyvstáva z mieru, rovnomernosti, stability, objektivity, odlúčenia, zrieknutia sa, absencie túžieb a vášní, spokojnosti, oddanosti, lásky a oslobodenia. Život je plný utrpania. Ale pre tých, ktorí sú chytení v neobyčajnom a mimoriadnom svete, je možné zažiť šťastie vyššie uvedenými prostriedkami. Ananda je stav slobody. Zo slobody vyplýva najvyššie blaho. Z tohto dôvodu je zážitok a prežitie anandy šťastím a zároveň oslobodením (mukti). Keď neexistuje potreba alebo túžba po šťastí, šťastie sa samotné manifestuje. Keď absentuje závislosť na štastí, to sa stáva integrálnou súčasťou nášho vedomia. Toto je tajomstvo šťastia a blaženosti ktorému jogíni rozumejú. Z toho dôvodu kultivujú nepripútanosť a usilujú sa o oslobodenie. Hinduistické texty opisujú Boha ako kombináciu SAT-CHIT-ANANDA, čiže pravdy, vedomia a čistej blaženosti. V bežnom stave vedomia ľudské bytosti nie sú schopné zažívať čistý stav ananda kvoli zasahovaniu a rušivým vplyvom mysle a zmyslov a pripútanosti ega k zmyslovým objektom. Bhagavadgita nám hovorí, že z aktivity zmyslov vyvstáva pripútanosť, z pripútanosti prichádza hnev a z hnevu ilúzie a z ilúzii utrpenie, ktoré je opozitom anandy. Súvis to má aj s troma hmotnými kvalitami prírody (prejaveného vesmíru), tzv. triguny, ktorými sú tamas: kvalita nevedomosti, túžby,tažkosti; radžas: kvalita činnosti a transformácie a sattva: kvalita čistoty, kvalita blaženosti a harmónie. Guny sa navzájom miešajú a vyvažujú, pričom cieľom adepta jogy je dosiahnutie a pestovanie predovšetkým sattvickej harmonickej čistoty a blaženosti. Je možné ju kultivovať čistým myslením, hovorením, konaním, vedomým sa vyhybaním pasivity, letarie, nevedomosti, odmedzovania (tamas) či pohlcujúcou vášnivosťou, nestálosťou, vrtkavosťou (radžas). Ak vezmeme v úvahu aj základne dielo osemstupňovej, či kráľovskej jogy (ashtanga, rádža joga) Joga sútry učenca Patanjaliho nachádzame tu tiež prostriedok k dosiahnutiu anandy skrz čin alebo akt či konenie jogy. ,,Yogaścittavṛttinirodhaḥ”- yogah citta vrtti nirodhah veľmi voľne preložené ako ,,čin jogy nerodí vrtenie mysle” alebo priamo exaktne a správne ,,joga (ako nástroj spojenia, meditácie, koncentrácie, jednoty) odmedzuje (až zastavuje a ničí) fluktuáciu, zmenu a aktivitu obsahu vedomia a mysle (cittavrtti).” Pričom my už vieme, čo spôsobuje táto vrtkavosť a nestálosť mysle a že je hlavou prekážkou k úplnej realizácii známej ako samadhi či splynutie so SAT CHIT ANANDOU, Bohom v nás či mimo nás, najvyšším Vedomím, atmanom či paramatmanom, atď.  Účelom duchovnej alebo spirituálnej aktivity je otočiť, stiahnút myseľ preč od objektov zmyslového vnímania dovnútra a tam spočinúť v prirodzenosti, tichosti tak aby obe myseľ aj ego mohli byť rozpustené v nekonečnom stave anandy ako univerzálnej blaženosti a nepodmienenej radosti.

68a6c869f2ea01b12e3df9e5df8cd43d

Otázka štastia v rôznych tradíciách:

Hinduizmus, Džinizmus (Džainizmus), Budhizmus rozornávajú utrpenie ako neoddeliteľný aspekt ľudského života. Sam život je podľa nich utrpením.
Akokoľvek,každé náboženstvo či filozofický smer je fascinovaný problematikou štatia a najmä jeho trvalej podoby. Každé z nich sa pokúša touto problematikou zaoberať svojou vlastnou cestou a tým, že navrhne odlišné riešenia. Bez ohľadu na názory, ktoré predkladajú ciele všetkých týchto snáh sú vždy rovnaké, vyslobodenie sa z cyklu zrodení a smrti, chorôb, pripútanosti a utrpenia. Budhizmus neopisuje stav vyslobodenia ako čistú blaženosť, avšak Džainizmus a Hinduizmus áno. Podľa nich, je prirodzeným stavom duše čistá blaženosť, ktorá je však zahalená aktivitami zmyslov a rozvinutím fyzickej personality, v prenesom význame náš vlastný hmotný svet, limity fyzického tela, myseľ a zmyslové vnímanie nám neumožňuje resp. znemožňuje zažívať pocity úplnej radosti. Avšak keď duša opať získa a obnoví svoju vlasntú čistú podstatu na základe radosti prekoná vlastné obmedzenia a stane sa jednotou sama so sebou alebo s najvyšším Brahmanom či Átmanom.

Reklamy

Spln vo Váhach

Dnes ráno o 8:00 nastane spln v premenlivých vzdušných Váhach. Tie tentoraz stoja na oblohe oproti Slnku v Baranovi čo prináša kombináciu nerozhodnosti a výbušnosti.

libra-two-moons

Bude to spln náročný pre vzťahy, nesúci v sebe zárodky rozladenosti, mrzutosti, nekľudu, napätia, nervozity a zlej nálady s pocitom, že už to nebudete môcť sami so sebou vydržať.  Niečo vás bude popostrkovať, rozčuľovať, provokovať. Liekom na tieto stavy bude pozorovanie, prijatie a pasivita. Však ono sa to už všetko nejako vyrieši.  Prijmite to, že vesmírne sily sú dôrazné a nekompromisné, zámerom je vás posunuť. Ten, kto je otvorený prepláva s prúdom a nechá sa inšpirovať. Treba však ísť cez ženský princíp, prijímanie, vnímavosť a citlivosť. Pokiaľ si myslíte, že to bude podľa vás a vy to riadite, čo je mužský princíp, narazíte. Mesiac vo Váhach váži dobro a zlo, pravdu a klamstvo, lebo túži po harmónii. Nech sa vám ju v tomto období všetkým darí dosiahnuť. Pôjde to, ak budete konať cieľavedome, bez arogancie a hádok. Svoje miesto má v tomto období aj upratovanie. Zoberte to doslova a upracte si vo vzťahoch. Viete sa pustiť tých, ktoré vás oslabujú? Tlačíte na pílu v partnerskom vzťahu? V pohode sa otvárate novým vzťahom či zmenám vo vzťahoch? V týchto dňoch sa môže stať, že nie všetko pôjde podľa vašich predstáv. Ešte raz – netlačte na pílu. Naučte sa prijímať a prebrať zodpovednosť za všetko, čo vás v živote stretá. Všetko čo vám už prestalo slúžiť je brané a zrúcané aby mohlo prísť niečo nové. To nové a pravdepodobne veľmi výživné pre vás, príde v podobe obrovských možností. Je však vhodné pripraviť sa na zmeny, otvoriť sa možnostiam. Ako sa dá pripraviť na zmeny? Napríklad aj tak, že si ich zakomponujete do svojho života. Vedome ich budete robiť a tešiť sa, čo nové vám prinášajú. Zmeníte cestu do práce a tešíte sa novým podnetom. Zmeníte niečo v byte a vytvoríte novú atmosféru, Zmeníte niečo v práci a pripravíte si nové podmienky pre ňu. Možností je veľa, zmena je pohyb, pohyb je život. Prečistite si vzťahy prebratím zodpovednosti za ne a v duchu či nahlas sa ospravedlňte za všetko, čo ste na vedomej či nevedomej úrovni všetkým bytostiam spôsobili. Poproste o odpustenie, odpusťte iným i sebe. Prečo? Posilnite seba i svoje vzťahy. Núka sa možnosť stiahnuť sa do ticha a v meditácii ukončiť všetko, čo vás oslabuje, čo vás oberá o silu, čo vám nevyhovuje. Po krátkych dňoch smútku, prichádza poznanie a radosť z hľadania. Myslenie a rozprávanie nám však nestačia na to aby sa nám realita zmenila. Skúsme menej myslieť a viac konať v kontexte s našimi plánmi, snami.

5c1db126188bf5a9f5b1a11f6fc521a3_orig

A čo védska astrológia? Pripravení na zmenu? Spln prinesie celý rad zaujímavých a možno neočakávaných príležitostí a pripraví pôdu pre nový cyklus expanzie a prosperity, má tiež silu zvýšiť osobné šťastie a urýchliť duchovný rast. Luna spadajúca do oblasti oblohy, známej ako Chitra, čz. žiariaci alebo geniálny, bude preplnená pozitívnou zmenou energie. Chitra je sídlom hlavného architekta, Vishvakarma, o ktorom sa hovorí, že je majstrom Máje (ilúzia). Vzhľadom k jeho vplyvu na oblasť tvorby a dizajnu, je toto ideálna doba na začatie akýchkoľvek zlepšení domova či vykonaná zmien na vzhľade.V Indii oslavujú tento jarný spln ako narodeniny Hanumana, opičieho boha. Svetlo Luny nás môže oslobodiť zo zajatia ,,opičej mysli”, ktorá túži len po neustálom rozptýlení smerom k pozdvihnutiu nášho ducha k vyššej jednobodovej oddanosti. Počúvanie alebo opakovanie Hanuman Chalisa mantry sa posilní moc splnu a bude požehnané jasnosťou a múdrosťou tomu, kto počúva.